4. Mai 2020 UlliLehrgang

bla<i class="far fa-calendar-alt"></i> Basislehrgang: 11.–13.09.2023<br /> <i class="far fa-calendar-alt"></i> Spezialisierung Vemeidung: 04.–06.10.2023<br /> <i class="far fa-calendar-alt"></i> Spezialisierung Beurteilung: 08.–10.11.2023<br /> <i class="far fa-calendar-alt"></i> Spezialisierung Sanierung: 29.11.–01.12.2023<br /> <i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Wien<br /> <i class="fas fa-file-pdf"></i> <a href="https://www.bv-schimmel.at/wp-content/uploads/2022/08/BV-Schimmel_LehrgangSchimmelexperte2023_Folder_v1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Folder</a><br /> <i class="fas fa-file-pdf"></i> <a href="https://www.bv-schimmel.at/wp-content/uploads/2022/08/BV-Schimmel_LehrgangSchimmelexperte2023_Anmeldeformular_v1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anmeldeformular</a>


VEREIN

Bundesverband für Schimmelsanierung
und technische Bauteiltrocknung
ZVR: 427667697

KONTAKT

+43 (0) 1 / 786 70 60
office@bv-schimmel.at
Arndtstraße 40
       2232 Deutsch-Wagram

PARTNER/UNTERSTÜTZER

© 2020 Bundesverband für Schimmelsanierung und technische Bauteiltrocknung

REPORT Sonderausgabe zum Thema Schimmel

X